Eva Vennah Mudambanuki


Email


Phone

(785) 488-3772

Serving

Bennington UMC - Pastor
PO Box 68
Bennington, KS 67422-0068

Solomon UMC - Pastor
PO Box 486
Solomon, KS 67480-0486