Margaret Johnson


Email


Phone

(620) 825-4933

Serving

Hardtner UMC - Pastor
PO Box 335
Hardtner, KS 67057-0335

Kiowa UMC - Pastor
205 N 9th St
Kiowa, KS 67070-1225